Mặt trận Việt Minh được thành lập khi nào? Tóm tắt lịch sử

Thành công của Mặt trận Việt Minh để lại những bài học kinh nghiệm quý báu cho công tác xây dựng Mặt trận; tập hợp lực lượng, đoàn kết dân tộc trong các giai đoạn cách mạng sau này. Vậy Mặt trận Việt Minh được thành lập khi nào cùng GiaiNgo tìm hiểu nhé!

Mặt trận Việt Minh được thành lập khi nào?

Mặt trận Việt Minh được thành lập khi nào?

Mặt trận Việt Minh được thành lập vào ngày 19/5/1941. Tháng 5 năm 1941, trước những thay đổi mạnh mẽ của tình hình trong nước và những biến động to lớn trên thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã triệu tập và chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ VIII của Đảng.

Mặt trận Việt Minh được thành lập khi nào?

Ở đây chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng – khẳng định giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam.

Mặt trận Việt Minh được thành lập ở đâu?

Mặt trận Việt Minh được thành lập ở Khuổi Nậm, Pác Bó, Cao Bằng. Có thể nói, quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh là một chủ trương hết sức sáng suốt của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và Ban Thường vụ Trung ương Đảng.

Mặt trận Việt Minh được thành lập khi nào?

Vì sao Đảng chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh? Mặt trận Việt Minh ra đời nhằm mục đích gì?

Đảng chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh vì:

  • Đến năm 1941, Chiến tranh thế giới lần thứ hai đã bước sang năm thứ ba. Sau khi chiếm phần lớn châu Âu, phát xít Đức chuẩn bị tấn công Liên Xô; Nhật mở rộng xâm lược Trung Quốc, chuẩn bị chiến tranh Thái Bình Dương.
  • Lúc này, Nhật đã nhảy vào Đông Dương, Pháp đầu hàng Nhật. Nhật lấn từng bước để biến Đông Dương thành thuộc địa và căn cứ chiến tranh của chúng.
  • Nhân dân Đông Dương phải chịu hai tầng áp bức, bóc lột của Pháp – Nhật. Mâu thuẫn giữa các dân tộc Đông Dương với đế quốc, phát xít Pháp – Nhật phát triển gay gắt. Vận mệnh các dân tộc Đông Dương nguy vong hơn bao giờ hết.
  • Nhân dân Đông Dương ngày càng cách mạng hóa, nhiều cuộc đấu tranh đã nổ ra. Tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn (9/1940), Nam Kì (11/1940) và cuộc binh biến Đô Lương (1/1941).

Mặt trận Việt Minh được thành lập khi nào?

Mặt trận Việt Minh ra đời nhằm mục đích giải phóng dân tộc. Và chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh để đoàn kết hết thảy các lực lượng yêu nước đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc.

Ý nghĩa sự ra đời của Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh với Cách mạng Tháng 8- 1945

Ý nghĩa sự ra đời của Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh với Cách mạng Tháng 8- 1945 là:

  • Mặt trận Việt Minh đã tập hợp đông đảo quần chúng hình thành nên lực lượng chính trị đông đảo cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Động viên sức mạnh của cả dân tộc, thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, phân hóa và cô lập kẻ thù.
  • Trên cơ sở phát triển các đoàn thể cứu quốc trong Mặt trận Việt Minh, lực lượng vũ trang các mạng hình thành và phát triển. Cùng với lực lượng quần chúng đông đảo, tạo nên sức mạnh tổng hợp nổi dậy giành chính quyền.
  • Mặt trận Việt Minh là sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là một điển hình trong công tác Mặt trận của Đảng.

Mặt trận Việt Minh được thành lập khi nào?

Vai trò của Mặt trận Việt Minh được thể hiện trong thời kỳ nào?

Vai trò của Mặt trận Việt Minh được thể hiện trong thời kỳ của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Cách mạng Tháng Tám giành thắng lợi oanh liệt và nhanh chóng do nhiều nguyên nhân. Nhưng một trong những nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là nhờ có chính sách đại đoàn kết dân tộc của Mặt trận Việt Minh.

Mặt trận Việt Minh được thành lập khi nào?

Mặt trận Việt Minh đã giương cao ngọn cờ dân tộc, xác định đúng kẻ thù. Mặt trận đã có những chủ trương, chính sách đúng đắn, những khẩu hiệu đấu tranh thích hợp. Mặt trận đã đáp ứng yêu cầu cách mạng, phù hợp với nguyện vọng và quyền lợi bức thiết của mọi tầng lớp nhân dân. Đặc biệt là động lực cơ bản của Cách mạng Tháng Tám.

Qua bài viết trên, chắc hẳn bạn đã hiểu hơn Mặt trận Việt Minh được thành lập khi nào. Và ý nghĩa sự ra đời của Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh với Cách mạng Tháng 8- 1945. Đừng quên theo dõi những bài viết tiếp theo của GiaiNgo để cập nhật những thông tin mới nhất hàng ngày!