Tất cả thông tin liên quan đến Google sáng lập năm nào, quá trình hình thành ra sao sẽ được GiaiNgo đề cập trong bài viết này.