Người tối cổ sống như thế nào? Giai đoạn tiếp theo của người tối cổ là gì? Câu trả lời sẽ có ngay trong bài viết này của GiaiNgo.