Nguyên nhân sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu

Trong hơn 70 năm tồn tại, CNXH đã đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa to lớn đối với hòa bình, tiến bộ của nhân loại. Vậy nguyên nhân sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu là gì? Cùng GiaiNgo đi chi tiết vào bài nhé!

Nguyên nhân sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu

Những nguyên nhân chính dẫn đến sự tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu:

 • Một là, do đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí; cùng với cơ chế tập trung quan liêu bao cấp làm cho sản xuất trì trệ, đời sống nhân dân không được cải thiện. Thêm vào đó là sự thiếu dân chủ và công bằng đã làm tăng thêm sự bất mãn trong quần chúng.
 • Hai là, không bắt kịp bước phát triển của khoa học – kĩ thuật tiên tiến. Điều này dẫn tới tình trạng trì trệ, khủng hoảng về kinh tế, xã hội. Chẳng hạn như ở Liên Xô, trong những năm 70 của thế kỉ XX phải nhập lương thực của các nước Tây Âu.
 • Ba là, khi tiến hành cải tổ lại phạm phải sai lầm trên nhiều mặt làm cho khủng hoảng thêm trầm trọng. Đặc biệt là sai lầm khi thực hiện chế độ đa nguyên đa đảng, từ bỏ quyền lãnh đạo cao nhất của Đảng.
 • Bốn là, sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước có tác động không nhỏ làm cho tình hình trở nên thêm rối loạn.

Nguyên nhân sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu

Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu được hiểu là?

Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu trong những năm 1989 – 1991. Là một tổn thất chưa từng có trong lịch sử phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và của chủ nghĩa xã hội trên thế giới.

Dẫn đến hệ thống thế giới của các nước xã hội chủ nghĩa không còn tồn tại. Từ sự sụp đổ ấy, nhiều bài học kinh nghiệm đau xót được rút ra cho các Đảng Cộng sản trên thế giới.

Nguyên nhân sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu

Trong đó có Việt Nam cần có chủ trương, giải pháp nhằm giữ vững bản lĩnh chính trị, bản chất cách mạng và khoa học. Kiên định nền tảng tư tưởng, mục tiêu, lý tưởng và vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng.

Em có nhận thức như thế nào về sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu?

Bản chất chế độ xã hội chủ nghĩa có nhiều điểm ưu việt, tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội được thể hiện qua những điểm sau:

 • Mục tiêu cao nhất của CNXH là giải phóng con người khỏi mọi ách bóc lột về kinh tế và nô dịch về tinh thần. Tạo điều kiện cho con người phát triển toàn diện.
 • Cơ sở vật chất của CNXH được tạo ra bởi một lực lượng sản suất tiên tiến, hiện đại. CNXH thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động.
 • CNXH là từng bước xoá bỏ chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa, thiết lập chế độ công hữu về tư liệu sản xuất. CNXH tạo ra cách tổ chức lao động và kỷ luật lao động mới với năng suất cao;
 • Nhà nước trong CNXH là nhà nước dân chủ kiểu mới, thể hiện bản chất giai cấp công nhân, đại biểu cho lợi ích, quyền lực và ý chí của nhân dân lao động;
 • Trong xã hội xã hội chủ nghĩa (XHCN), các quan hệ giai cấp – dân tộc – quốc tế được giải quyết phù hợp, kết hợp lợi ích giai cấp – dân tộc với chủ nghĩa quốc tế trong sáng.

Nguyên nhân sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu

Tuy nhiên, do những sai lầm của Liên Xô và các nước Đông Âu trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, khi đất nước khủng hoảng tuy có thực hiện cải tổ nhưng phạm phải nhiều sai lầm, đặc biệt là thực hiện đa nguyên, đa đảng.

Vì thế, sự sụp đổ của hệ thống chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu chỉ là sự sụp đổ của một mô hình Chủ nghĩa xã hội chưa đúng đắn, còn quá nhiều thiếu sót, hạn chế.

Bài viết liên quan:

Liên Xô sụp đổ ảnh hưởng đến Việt Nam như thế nào?

Liên Xô sụp đổ có ảnh hưởng nhất định đến Việt Nam. Từ sự sụp đổ và tan rã của CNXH ở Liên Xô, chúng ta có thể rút ra được những bài học bổ ích sau đây:

 • Một là, phải thường xuyên chăm lo xây dựng đảng để giữ vững vai trò cầm quyền của Đảng, bộ máy chính quyền trong sạch vững mạnh và gắn bó với nhân dân. Xây dựng đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Luôn luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, nắm chắc quần chúng và động viên được sức mạnh của nhân dân.
 • Hai là, vấn đề then chốt có ý nghĩa quyết định là xây dựng và thực hiện tốt chiến lược công tác cán bộ. Nhất là cán bộ chủ trì và xây dựng nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý kế cận, kế tiếp ở các cấp từ Trung ương đến địa phương.
 • Ba là, xây dựng nền kinh tế ổn định và phát triển vững chắc. Giữ được độc lập tự chủ trong hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả. Giữ vững sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước đối với nền kinh tế. Sự ổn định và phát triển vững chắc của nền kinh tế là nền tảng vật chất bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước.
 • Bốn là, tăng cường công tác chính trị tư tưởng. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Phòng, chống có hiệu quả chiến lược “diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
 • Năm là, Đảng cầm quyền phải nắm chắc lực lượng vũ trang. Đặc biệt chăm lo xây dựng quân đội nhân dân và công an nhân dân thực sự trung thành, tin cậy về chính trị. Có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao, làm nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Nguyên nhân sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu

Nêu những thành tựu chính của Liên Xô trong công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh

Với tinh thần tự lực tự cường, nhân dân Liên Xô đã hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946 – 1950) trong vòng 4 năm 3 tháng. Dưới đây là những thành tựu chính của Liên Xô về kinh tế, khoa học – kĩ thuật,… trong công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh:

Kinh tế:

 • Công nghiệp được phục hồi vào năm 1947. Đến năm 1950, tổng sản lượng công nghiệp tăng 73%. So với mức trước chiến tranh (kế hoạch dự kiến là 48%) hơn 6200 xí nghiệp được phục hồi hoặc xây dựng mới đi vào hoạt động.
 • Sản xuất nông nghiệp năm 1950 đã đạt mức trước chiến tranh.

Khoa học – kĩ thuật:

 • Năm 1949, Liên Xô đã chế tạo thành công bom nguyên tử, phá thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ.

Nguyên nhân sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu

Những thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu là gì?

Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở các nước Đông Âu trong những năm 1950 – 1970 đã đạt được rất nhiều thành tựu:

 • Các nước Đông Âu đã tiến hành xây dựng nền công nghiệp, điện khí hóa toàn quốc, sản lượng công nghiệp tăng cao gấp hàng chục lần.
 • Nông nghiệp đạt được nhiều thành tựu, đáp ứng nhu cầu trong nước.
 • Tiến bộ khoa học kỹ thuật được áp dụng vào cuộc sống.

Các nước Đông Âu tư xuất phát điểm thấp đã phát triển trở thành các quốc gia công – nông nghiệp.

Nguyên nhân sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu

Trên đây là nguyên nhân sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu và những bài học kinh nghiệm rút ra từ sự sụp đổ mô hình CNXH ở Liên Xô và Đông Âu. Đừng quên theo dõi GiaiNgo để cập nhật thông tin mới nhất nhé!