Hệ sinh thái là một nội dung trong chương trình SGK Sinh học lớp 9 và nhiều người yêu thích tìm kiếm. Khái niệm hệ sinh thái là gì, cho ví dụ, thành phần và vai trò.