Khái niệm tài nguyên thiên nhiên là gì trở thành mối quan tâm của khá nhiều người. Con người dần nhìn nhận ra tầm quan trọng của tài nguyên thiên nhiên và tìm cách sử dụng hợp lý.