Tính chất kết hợp của phép cộng? Lời giải bài tập trong SGK

GiaiNgo sẽ giới thiệu toán lớp 4 tính chất kết hợp của phép cộng đến với các em học sinh và phụ huynh. Đây là một trong những tính chất quan trọng của phép cộng, có thể áp dụng vào các bài toán để tìm ra đáp án nhanh hơn nhé!

Tính chất kết hợp của phép cộng là gì?

Tính chất kết hợp của phép cộng

Tính chất kết hợp của phép cộng là khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba.

Công thức như sau: (a + b) + c= a + (b + c).

Tính chất kết hợp của phép cộng?

So sánh giá trị của hai biểu thức (a + b) + c và a + (b + c)

So sánh giá trị của hai biểu thức (a + b) + c và a + (b + c) trong bảng sau:

Tính chất kết hợp của phép cộng?

Qua bảng ở trên, ta thấy giá trị của (a +b) + c và của a + (b + c) luôn luôn bằng nhau.

Chú ý: Ta có thể tính giá trị của biểu thức dạng a + b + c như sau:

a + b + c = (a + b) + c = a + (b + c)

Chủ đề liên quan:

Bài tập vận dụng tính chất kết hợp của phép cộng

Bài tập vận dụng

Câu 1: Tính

a ) 5264 + 3978 + 4736.

b ) 42716 + 37284 +6767.

Câu 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất :

a ) 81 + 35 + 19.

b ) 78 +65 + 135 + 22.

Câu 3. Một xã tổ chức tiêm phòng bệnh cho trẻ em. Lần đầu có 1465 em tiêm phòng bệnh, lần sau có nhiều hơn lần đầu 335 em tiêm phòng bệnh. Hỏi cả hai lần có bao nhiêu em đã tiêm phòng bệnh ?

Hướng dẫn

Câu 1: Sử dụng tính chất kết hợp của phép cộng để nhóm những số hàng có tổng là số tròn trăm, tròn nghìn với nhau  Từ đó, tính tổng sẽ nhanh và chính xác hơn.

a) 5264 + 3978 + 4736 = (5264 + 4736) + 3978

= 10 000 + 3978 = 13 978

b) 42716 + 37284 +6767 = (42716 + 37284) + 6767

=80000 + 6767 = 86767

Câu 2: Sử dụng tính chất kết hợp của phép cộng để nhóm những số hàng có tổng là số tròn trăm, tròn nghìn với nhau. Từ đó, tính tổng sẽ nhanh và chính xác hơn.

a) 81 + 35 + 19 = (81 + 19) + 35

= 100 + 35

= 135

b) 78 +65 + 135 + 22 = (78 + 22) + (65 + 135)

= 100 + 200

= 300

Câu 3: Đầu tiên chúng ta tính số em tiêm phòng lần thứ 2 trước, sau đó cộng kết quả đó với số trẻ em tiêm phòng lần 1 mà đề bài đã cho sẽ ra được kết quả.

Số em tiêm phòng bệnh lần thứ hai là: 1465 + 335 = 1800 (em).

Số em tiêm phòng bệnh cả hai lần là: 1465 + 1800 = 3265 (em).

Đáp số: 3265 (em).

Bài tập tự luyện tính chất kết hợp của phép cộng

Câu 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 72 + 9 + 8.

b) 37 + 18 + 3.

c) 48 + 26 + 4.

d) 85 + 99 +1.

e) 67 +98 + 33.

f) 25 + 19 + 5.

Câu 2. Tính nhanh:

a) 145 +86 + 14 +55.

b) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9.

c) 34000 + 57859 + 66000.

d) 8973 + 45783 + 46027 + 54217.

Câu 3: Một hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b ( a , b cùng một đơn vị đo ). Gọi P là chu vi , S là diện tích của hình chữ nhật . Ta có:

P = (a + b) x 2 và S = a x b.

Viết vào ô trống (theo mẫu): P = (a + b)x 2S = a x b.

a: 6cm, 24cm, 9cm.

b: 3cm, 6cm, 9cm.

Đáp án

Câu 2:

a) 89.

b)58.

c) 78.

d) 185.

e) 198.

f) 49.

Câu 2:

a) 300.

b) 45.

c) 157859.

d) 155000.

Câu 3:

P = (a + b)x 2.

a: 6cm b: 3cm  P = (6 + 3) x 2 = 36  cm), S = 6 x 3 = 18 (cm2).

a: 24cm b: 6cm P = (24 + 6) x 2 = 60 (cm), S= 24 x 6 = 144 (cm2).

a: 9cm b: 9cm P = (9 +9) x 2 = 36 (cm), S = 9 x 9 = 81 (cm2).

Giải bài tập sách giáo khoa bài tính chất kết hợp của phép cộng lớp 4

Bài 1 (trang 45 SGK Toán 4)

Tính bằng cách thuận tiện nhất

a)  3254 + 146 + 1698.

4367 + 199 + 501.

4400+ 2148 + 252.

b) 921 + 898 + 2079 .

1255 + 436 + 145.

467 +999 + 9533.

Lời giải:

a ) 3254 + 146 + 1698 = 3400 + 1698

= 3400 + 1600 +98 = 5000+ 98

= 5098

4367 + 199 + 501 = 4367 + 700

= 4300 + 700 + 67 – 5000 + 67

= 5067

4400 + 2148 + 252 = 4400 + 2400 = 6800.

b) 921 + 898 + 2079 = 921 + 2079 + 898

= 3000 + 898 = 3989.

1255 + 436 + 145 = 1400 + 436 = 1836.

467 +999 +9533 = 10000+ 999 = 10999.

Bài 2 (trong 45 SGK Toán 4)

Một quỹ tiết kiệm ngày đầu nhận được 75.500 000 đồng, ngày thứ hai nhận được B6 950.000 đồng, ngày thứ ba nhận được 14.500.000 đồng. Hỏi có ba ngày quỹ tiết kiệm đó nhận được bao nhiêu tiền?

Lời giải:

Hai ngày đáo quỹ tiết kiệm nhận được số tiền là: 75.500.000 + 86.950.000 = 162.450.000 (đồng).

Cả ba ngày quỹ tiết kiệm nhận được số tiền là: 162.450.000 + 14.500.000 = 176.950.000 (đồng).

Đáp số: 176.950.000 (đồng).

Có thể tính nhẩm như sau :

75.500.000 + 14.500.000 + 86.950.000 = 90.000.000 + 86.950.000= 176.950.000 (đồng).

Bài 3 (trang 45 SGK Toán 4)

Viết số hoặc chữ thích hợp vớp chỗ chấm

a) a + 0 = …+ a =…

b ) 5 + a = … + 5

c) (a + 28) + 2 = a + (28 + …)= a + 30

Lời giải:

a) a + 0 = 0 + a = a

b) 5 + a = a + 5

c) (a + 28) + 2 = a + (28 +2)= a + 30

Trên đây là nội dung bài tính chất kết hợp của phép cộng. GiaiNgo đã hướng dẫn giải các bài tập một cách cụ thể và dễ hiểu đến với các bạn học sinh. Các bạn cảm thấy bài toán thế nào? Hãy để comment phía bên dưới nhé!