Tính chất chia hết của một tổng? Các dạng bài tập cần biết

Trong Toán học lớp 6, chúng ta đã được học về lý thuyết tính chất chia hết của một tổng. Vậy tính chất chia hết của một tổng là gì? Có những dạng bài tập nào về tính chất chia hết của một tổng? GiaiNgo sẽ giúp các bạn trả lời ngay sau đây!

Lý thuyết tính chất chia hết của một tổng

Nhắc lại về quan hệ chia hết

Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác 0 nếu có một số tự nhiên k sao cho a = b . k

Kí hiệu:

  • a chia hết cho b được kí hiệu là: a ⋮ b
  • a không chia hết cho b được kí hiệu là: a ⋮̸ b

Lý thuyết tính chất chia hết của một tổng

Với a, b , m ∈ N, m ≠ 0 ta có:

Tính chất 1  

Nếu tất cả các số hạng trong một tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó.

a ⋮ m, b ⋮ m, c ⋮ m => (a + b + c) ⋮ m

Ví dụ: Không thực hiện phép tính, xét xem biểu thức (120 + 48 + 270) có chia hết cho 3 không?

Ta có, vì 120 ⋮ 3, 48 ⋮ 3, 270 ⋮ 3 cho nên biểu thức (120 + 48 + 270) ⋮ 3.

Tính chất chia hết của một tổng?

Tính chất 2 

Nếu trong tổng có một số hạng không chia hết cho số tự nhiên m, còn các số hạng khác đều chia hết cho m thì tổng đó không chia hết cho m.

a ⋮ m, b ⋮ m, c ⋮̸ m => (a + b + c) ⋮̸ m

Ví dụ: Không thực hiện phép tính, xét xem biểu thức (145 + 60 + 23) có chia hết cho 5 không?

Ta có, vì 145 ⋮ 5, 60 ⋮ 5, 23 ⋮̸ 5 cho nên biểu thức (145 + 60 + 23) không chia hết cho 5.

Lưu ý:

  • Tính chất 1 và tính chất 2 cũng đúng với trường hợp có hai hay nhiều số hạng.
  • Tính chất 1 cũng đúng với một hiệu (a ≥ b).

a ⋮ m và b ⋮ m ⇒ (a − b) ⋮ m

Ví dụ: Ta có: (245 − 120) ⋮ 5 vì 245 ⋮ 5 và 120 ⋮ 5.

  • Tính chất 2 cũng đúng với một hiệu (a > b).

a ⋮ m và b ⋮̸ m ⇒ (a−b) ⋮̸ m

Ví dụ: Ta có (246 − 136) ⋮̸ 3 vì 246 ⋮ 3 và 136 ⋮̸ 3.

Mở rộng tính chất chia hết của một tổng

  • Nếu a ⋮ m ⇒ k . a ⋮ m (k ∈ N).
  • Nếu trong một tích chỉ có một thừa số chia hết cho m thì tích đó cũng chia hết cho m.

Chủ đề liên quan:

Bài tập tính chất chia hết của một tổng

Các dạng toán cơ bản về tính chất chia hết của một tổng

Dạng 1: Xét tính chia hết của một tổng hoặc một hiệu

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất 1 và tính chất 2 về sự chia hết của một tổng.

Ví dụ: Tổng 40 + 72 có chia hết cho 8 không?

Ta có: Vì 40 ⋮ 8 và 72 ⋮ 8 nên tổng 40 + 72 chia hết cho 8.

Dạng 2: Tìm điều kiện của một số hạng để tổng hoặc hiệu chia hết cho một số nào đó

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất 1 và tính chất 2 về sự chia hết của một tổng để tìm điều kiện của số hạng chưa biết.

Ví dụ: Tìm điều kiện của số tự nhiên a để tổng N = 8 + 24 + 12 + a chia hết cho 4?

Ta có: Vì 8 ⋮ 4, 24 ⋮ 4, 12 ⋮ 4 nên để tổng N chia hết cho 4 thì a phải chia hết cho 4.

Tính chất chia hết của một tổng?

Bài tập tính chất chia hết của một tổng

Bài tập 1:

a) Viết hai số chia hết cho 6. Tổng của chúng có chia hết cho 6 không?

b) Viết hai số chia hết cho 7. Tổng của chúng có chia hết cho 7 không?

Lời giải:

a) Hai số chia hết cho 6 là 36 và 72.

36 + 72 = 108 có chia hết cho 6.

b) Hai số chia hết cho 7 là 49 và 91.

49 + 91 = 140 có chia hết cho 7.

Bài tập 2:

Áp dụng tính chất chia hết, xét xem mỗi tổng sau có chia hết cho 8 hay không:

a) 48 + 56 ;         b) 80 + 17

Lời giải

a) 48 ⋮ 8 và 56 ⋮ 8 ⇒ (48 + 56) ⋮ 8 (tính chất 1).

b) 80 ⋮ 8 và 17 ⋮̸ 8 ⇒ ( 80 + 17) ⋮̸ 8 (tính chất 2).

Bài tập 3:

Cho ví dụ hai số a và b, trong đó a không chia hết cho 3, b không chia hết cho 3 nhưng a+b chia hết cho 3.

Lời giải

Ta có: Số a không chia hết cho 3 là 5. Số b không chia hết cho 3 là 10.

Tổng a + b = 5 + 10 chia hết cho 3.

Bài tập 4:

Khi chia số tự nhiên a cho 12, ta được số dư là 8. Hỏi số a có chia hết cho 4 không? Có chia hết cho 6 không?

Lời giải:

Gọi q là thương trong phép chia a cho 12.

Ta có a = 12q + 8 (Số bị chia = Thương . Số chia + Số dư).

Vì 12 ⋮ 4 nên 12q chia hết cho 4 mà 8 chia hết cho 4.

Suy ra: 12q + 8 chia hết cho 4.

Vậy a chia hết cho 4.

Tương tự, a=12q+8.

Vì 12 ⋮ 6  nên 12q chia hết cho 6 nhưng 8 không chia hết cho 6.

Suy ra 12q+8 không chia hết cho 6.

Vậy a không chia hết cho 6.

Như vậy, qua bài viết trên chúng ta đã biết được tính chất chia hết của một tổng cũng như các bài tập toán sử dụng lý thuyết này. Hi vọng bài viết của GiaiNgo sẽ giúp các bạn củng cố thêm được kiến thức Toán học của mình. Chúc các bạn đọc giả học tập thật tốt!

Kiến thức hữu ích: