Sự giống và khác nhau giữa cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương tháng 10 năm 1930

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là một cương lĩnh đúng đắn và sáng tạo theo con đường cách mạng Hồ Chí Minh. Vậy sự giống và khác nhau giữa cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương tháng 10 năm 1930 là gì? Cùng GiaiNgo tìm hiểu nhé!

Sự ra đời của cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương tháng 10 năm 1930

Trước khi đi đến những sự giống và khác nhau giữa cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương tháng 10 năm 1930 thì chúng ta tìm hiểu từ phần nhé!

Sự ra đời của cương lĩnh chính trị đầu tiên

Năm 1929, bối cảnh trong nước và quốc tế có diễn biến phức tạp. Các phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển mạnh. Trong đó giai cấp công nhân thật sự trở thành một lực lượng tiên phong.

Ở nước ta, ba tổ chức cộng sản lần lượt xuất hiện đã thúc đẩy phong trào cách mạng phát triển. Song cả ba tổ chức đều hoạt động riêng rẽ, công kích lẫn nhau, tranh giành ảnh hưởng trong quần chúng. Điều đó gây trở ngại lớn cho phong trào cách mạng.

Với tư cách là phái viên của Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc về Hương Cảng (Trung Quốc). Triệu tập hội nghị thống nhất các tổ chức cộng sản họp từ ngày 6/1 đến ngày 7/2/1930. Đồng thời tuyên bố thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hội nghị thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Gọi chung là cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

Sự giống và khác nhau giữa cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương tháng 10 năm 1930

Sự ra đời của luận cương tháng 10 năm 1930

Hoàn cảnh lịch sử

 • Sau hội nghị thành lập Đảng, cương lĩnh và điều lệ của Đảng được bí mật đưa vào quần chúng, phong trào CM phát triển mạnh mẽ.
 • 4/1930 đồng chí Trần Phú từ Matxcơva về nước và được bầu vào BCH Trung ương lâm thời và được giao soạn thảo Luận cương chính trị.

Nội dung luận cương chính trị 10/1930

 • Đổi tên thành ĐCS Đông Dương.
 • Thông qua luận cương mới.
 • Phương hướng chiến lược: Lúc đầu là cách mạng tư sản dân quyền, có tính chất thổ địa và phản đế. Sau đó sẽ tiếp tục phát triển bỏ qua thời kỳ tư bổn mà tranh đấu thẳng lên con đường XHCN.
 • Về mâu thuẫn giai cấp ở Đông Dương: Một bên là thợ thuyền, dân cày và các phần tử lao khổ với một bên là địa chủ phong kiến và tư bản và Đế quốc.
 • Tính chất của cách mạng Đông Dương: Lúc đầu là một cuộc cách mạng tư sản dân quyền có tính chất thổ địa và phản đế. Sau đó phát triển bỏ qua thời kỳ tư bản tiến thẳng lên con đường XHCN.
 • Nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền: Đánh đổ các di tích phong kiến để thực hành thổ địa cách mạng triệt để và đánh đổ đế quốc làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập.
 • Luận cương nhấn mạnh “Vấn đề thổ địa là cái cốt của cách mạng tư sản dân quyền”.
 • Về lực lượng cách mạng: GCVS và ND là hai động lực chính nhưng vô sản có cầm quyền thì cách mạng mới thắng lợi được.
 • Các giai cấp khác: TS thương nghiệp và công nghiệp đứng về phía đế quốc, bộ phận thủ công nghiệp trong giai cấp tiểu TS có thái độ do dự, tiểu TS thương gia không tán thành cách mạng, tiểu TS trí thức có xu hướng cải lương.
 • Về phương pháp cách mạng: Nhấn mạnh sự cần thiết phải dùng bạo lực cách mạng.
 • Về quan hệ quốc tế: Cách mạng Đông Dương là một bộ phận của cách mạng thế giới. Vô sản Đông Dương phải liên lạc mật thiết với vô sản thế giới. Nhất là vô sản Pháp, với quần chúng cách mạng ở các nước thuộc địa.

Sự giống và khác nhau giữa cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương tháng 10 năm 1930

Chúng ta cùng đi phân tích chi tiết vào sự giống và khác nhau giữa cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương tháng 10 năm 1930 phần 2 ngay nhé!

Sự giống và khác nhau giữa cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương tháng 10 năm 1930

Sự giống nhau giữa cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương tháng 10 năm 1930

Sự giống nhau giữa cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương tháng 10 năm 1930 qua những ý sau:

 • Phương hướng chiến lược: Làm cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản.
 • Nhiệm vụ và mục tiêu là Chống đế quốc và phong kiến làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập.
 • Tính chất của cách mạng: Lúc đầu là cuộc cách mạng tư sản dân quyền sau đó tiếp tục phát triển bỏ qua thời kỳ tư bản thẳng tiến  lên con đường XHCN.
 • Phương pháp cách mạng: Sử dụng bạo lực cách mạng. Tuyệt đối không đi vào con đường thỏa hiệp.
 • Về lực lượng lãnh đạo cách mạng: Giai cấp vô sản thông qua đội tiên phong là ĐCS.
 • Về quan hệ quốc tế: CM Việt Nam và CM Đông Dương là một bộ phận của CM vô sản thế giới.

Sự khác nhau giữa giữa cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương tháng 10 năm 1930

Sự khác nhau giữa giữa cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương tháng 10 năm 1930 qua những ý sau:

Tính chất xã hội

 • Cương lĩnh chính trị đầu tiên: xã hội Việt Nam là xã hội thuộc địa nửa phong kiến, bao gồm 2 mâu thuẫn.
  • Mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với đế quốc Pháp xâm lược.
  • Mâu thuẫn giữa nhân dân lao động (chủ yếu là nông dân) với địa chủ phong kiến.
  • Trong đó, mâu thuẫn cơ bản nhất, gay gắt nhất là mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với đế quốc Pháp và bọn tay sai.
 • Luận cương chính trị 10/1930: Xã hội Đông Dương gồm 2 mâu thuẫn dân tộc và giai cấp, trong đó mâu thuẫn giai cấp là cơ bản nhất.

Tính chất cách mạng

 • Cương lĩnh chính trị đầu tiên: cách mạng trải qua 2 giai đoạn
  • Cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng thổ địa để tiến lên chủ nghĩa cộng sản.
  • Hai giai đoạn kế tiếp nhau, không bức tường nào ngăn cách.
 • Luận cương chính trị 10/1930: cách mạng Đông Dương lúc đầu là cách mạng tư sản dân quyền. Sau khi thắng lợi tiến thẳng lên XHCN không qua giai đoạn phát triển TBCN. Hoàn thành thắng lợi của giai đoạn này mới làm tiếp giai đoạn khác.

Kẻ thù cách mạng

 • Cương lĩnh chính trị đầu tiên: Đế quốc Pháp, vua quan phong kiến và tư sản phản cách mạng. Cương lĩnh đã xác định rõ kẻ thù không phải toàn bộ là phong kiến và tư sản.
 • Luận cương chính trị 10/1930: Đế quốc và phong kiến, luận cương không phân biệt rõ trong hàng ngũ giai cấp phong kiến còn có bộ phận tiến bộ. Luận cương cũng không đề cập đến bộ phận tư sản mại bản.

Nhiệm vụ cách mạng

 • Cương lĩnh chính trị: Chống đế quốc và tay sai, giành độc lập dân tộc.
 • Luận cương chính trị: Chống phong kiến giành ruộng đất cho dân cày.

Vai trò lãnh đạo

 • Cương lĩnh chính trị: Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • Luận cương chính trị: Đảng Cộng sản Đông Dương.

Lực lượng cách mạng

 • Cương lĩnh chính trị: chủ yếu là công nhân, nông dân, trí thức; lôi kéo, lợi dụng phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư sản
 • Luận cương chính trị: giai cấp công nhân, nông dân.

Bảng so sánh sự khác nhau giữa giữa cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương tháng 10 năm 1930:

Sự giống và khác nhau giữa cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương tháng 10 năm 1930

Nhận xét về cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương tháng 10 năm 1930

Từ sự giống và khác nhau giữa cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương tháng 10 năm 1930 thì chúng ta rút ra nhận xét rằng:

Nhìn chung, cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đúng đắn và hoàn thiện hơn so với luận cương. Nguyễn Ái Quốc có cái nhìn liền mạch hơn khi chỉ rõ được mâu thuẫn cấp thiết nhất. Còn Trần Phú tuy khởi thảo chi tiết hơn nhưng chỉ tập trung vào vấn đề giai cấp.

Hai cương lĩnh trên cùng với sự thống nhất về tổ chức có ý nghĩa hết sức to lớn cùng với sự ra đời của Đảng ta. Hai cương lĩnh đều là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính chất quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt trong tiến trình lịch sử của dân tộc ta.

Chúng là nền tảng cho những văn kiện nhằm xây dựng, phát triển và hoàn thiện hệ thống lý luận, tư tưởng.

Sự giống và khác nhau giữa cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương tháng 10 năm 1930

Xem thêm: 

Trên đây là phần so sánh sự giống và khác nhau giữa cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương tháng 10 năm 1930. Hy vọng với những kiến thức tổng hợp trên sẽ hữu ích với độc giả. Nếu thấy hay nhớ like và chia sẻ giúp GiaiNgo nhé!