Philippines đang thu hút rất nhiều lao đọng người Việt, 1 phần tại đây nói tiếng anh cũng dễ và nghề nghiệp không đòi hỏi kỹ thuật quá cao cùng mức lương khá.