Thường biến là một thuật ngữ phổ biến trong chương trình học cũng như lĩnh vực Sinh học. Khi nhắc đến thuật ngữ này, mọi người thường tìm kiếm thông tin về thường biến là gì, nguyên nhân, đặc điểm,…