Đối tượng nghiên cứu trong Triết học và các môn khoa học cụ thể có sự khác nhau rất lớn. Sau đây GiaiNgo sẽ phân tích sự khác nhau về đối tượng nghiên cứu giữa Triết học với các môn khoa học cụ thể trong sách giáo khoa GDCD 10 nhé.