Những truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là gì?

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời có câu “Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Vì thế, những bạn chuẩn bị kết nạp vào Đoàn thường thắc mắc rằng những truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là gì. Cùng GiaiNgo tìm hiểu về vấn đề này trước khi kết nạp Đoàn nhé.

Những truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là gì?

Những truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là sự cống hiến vẻ vang, thể hiện bản chất tốt đẹp của đất nước ta.

Những truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là gì

Những Truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bao gồm:

 • Truyền thống yêu nước nồng nàn, gắn bó thiết tha, trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân, với chế độ XHCN.
 • Truyền thống của đội quân xung kích cách mạng, dám đón lấy những nhiệm vụ nặng nề, dám đi đến những nơi khó khăn, gian khổ, dám suy nghĩ sáng tạo,… để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 • Truyền thống gắn bó đoàn kết trong lớp người cùng lứa tuổi, trong các tổ chức Đoàn và Hội, đoàn kết gắn bó với nhân dân. Thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong hoạn nạn, đặc biệt là vào những thời điểm phải đối mặt với kẻ thù hay thiên tai.
 • Truyền thống hiếu học, ham hiểu biết để tự mình nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật, quản lý và quân sự,… say mê sáng tạo trong hoạt động thực tiễn, để cống hiến cho sự nghiệp của dân tộc và của Đảng.

Đoàn Thanh niên Cộng sản có mấy chức năng?

Đoàn Thanh niên Cộng sản có 3 chức năng chính, đây là tổ chức do Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.

Đoàn Thanh niên Cộng sản có mấy chức năng?

Chức năng của Đoàn Thanh niên Cộng sản bao gồm:

 • Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, Nhà nước và các ngành. Đoàn luôn xác định nhiệm vụ của mình là đội quân xung kích cách mạng tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận và là người kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của Bác Hồ.
 • Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa của Thanh niên. Tạo môi trường đưa Thanh niên vào các hoạt động giúp họ rèn luyện và phát triển nhân cách, năng lực của người lao động mới phù hợp với yêu cầu của xã hội hiện nay.
 • Đoàn là người đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ, phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Chức năng này khẳng định rõ tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức của Thanh niên, vị thành niên.

Vì sao ngày 26 tháng 3 trở thành ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh?

Lý do ngày 26 tháng 3 trở thành ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là do trong những năm tháng bôn ba đi tìm đường cứu nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thấy vai trò quan trọng và tầm ảnh hưởng của Thanh niên. Cuối tháng 3 nǎm 1931, Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã triệu tập Hội nghị toàn thể lần thứ hai tại Sài Gòn.

Ngày thành lập Đoàn Thanh niên

Dưới sự chủ toạ của Tổng bí thư Trần Phú, Hội nghị đã đề ra những nhiệm vụ cấp bách và tǎng cường thành phần công nhân trong Đảng. Cũng tại Hội nghị này, nhận thấy vai trò của lực lượng Thanh niên trong sự nghiệp cách mạng nên đã đề ra quyết định “Cần kíp tổ chức ra Cộng sản Thanh niên Đoàn” và chỉ thị cho các tổ chức Đảng ở các địa phương quan tâm đến việc xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên.

Quá trình hình thành và phát triển của Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 3 năm 1931, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 2, Trung ương Đảng đã dành một phần quan trọng để bàn về công tác Thanh niên. Chủ trương thống nhất các tổ chức Thanh niên thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương, nhằm thu hút Thanh niên phấn đấu cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa.

Quá trình hình thành và phát triển của Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Từ ngày 26 tháng 3 năm 1931, để phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng, Đoàn đã đổi tên nhiều lần.

Tên gọi của Đoàn qua các thời kỳ như sau:

 • Từ ngày 26 tháng 3 năm 1931 đến năm 1937, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.
 • Từ năm 1937 đến năm 1939, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương.
 • Từ tháng 11 năm 1939 đến năm 1941, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương.
 • Từ tháng 5 năm 1941 đến năm 1956, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam.
 • Từ ngày 25 tháng 10 năm 1956 đến năm 1970, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam.
 • Từ tháng 2 năm 1970 đến tháng 11 năm 1976, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh.
 • Từ tháng 12 năm 1976 đến nay, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đoàn là thành viên trong hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong hệ thống này Đảng là người lãnh đạo, Đoàn là một trong các tổ chức thành viên.

Vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

 • Vai trò của Đoàn Thanh niên đối với Đảng: Đoàn là hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, là đội dự bị tin cậy của Đảng, nguồn cung cấp cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng.
 • Vai trò của Đoàn Thanh niên đối với Nhà nước: Đoàn là chỗ dựa vững chắc của Nhà nước trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đoàn phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể và tổ chức xã hội chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi.
 • Đối với các tổ chức xã hội của Thanh niên và phong trào Thanh niên: Đoàn giữ vai trò làm nòng cốt chính trị trong việc xây dựng tổ chức tổ chức và hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam và các thành viên khác của Hội.
 • Vai trò của Đoàn Thanh niên đối với Đội TNTP Hồ Chí Minh: Đoàn giữ vai trò là người phụ trách Đội và có trách nhiệm xây dựng tổ chức Đội, lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác thiếu nhi, tạo điều kiện về cơ sở vật chất và tài chính cho hoạt động của Đội.-

Tính chất của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có 3 tính chất, mỗi tính chất tượng trưng ý nghĩa khác nhau và mục tiêu chung là thực hiện theo đường lối của Đảng và Nhà nước.

Tính chất của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có 3 tính chất bao gồm:

 • Tính chính trị: Đoàn lấy mục tiêu, lý tưởng của Đảng làm mục tiêu, phấn đấu của mình. Đoàn với tư cách là tổ chức gần Đảng nhất, là đội dự bị của Đảng; cũng phải đứng vững trên lập trường và nguyên tắc của Đảng.
 • Tính tiên tiến: Tính tiên tiến trước hết thể hiện bản thân mỗi đoàn viên là những Thanh niên tiên tiến, với tinh thần: ở đâu Đảng, Tổ quốc cần Thanh niên có, việc gì khó Thanh niên làm, thực hiện lời dạy của Bác Hồ
 • Tính quần chúng (xã hội): Tính quần chúng thể hiện rất rõ trong những hoạt động của Đoàn, Hội và phong trào thanh, thiếu nhi. Những hoạt động Đoàn không chỉ lan tỏa đến đoàn viên; Thanh niên mà còn ảnh hưởng đến những Thanh niên chưa có điều kiện trở thành đoàn viên, hội viên.

Khi được thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên là gì?

Khi được thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên là Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương. Đoàn được thành lập nhằm đáp ứng kịp thời đòi hỏi cấp bách của phong trào Thanh niên nước ta lúc bấy giờ.

Khi được thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên là gì?

Sự ra đời của Đoàn Thanh niên Cộng sản ở Việt Nam trở thành một dấu mốc lịch sử trọng đại của thế hệ trẻ Việt Nam. Từ đây, những người cộng sản trẻ tuổi đã có tổ chức riêng của mình; đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện về mọi mặt của Đảng.

Mong rằng những thông tin trên đây sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc những truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là gì cũng như biết thêm được nhiều thông tin thú vị thông qua bài viết. Đừng quên theo dõi cũng như cập nhật nhiều bài viết mới của GiaiNgo nhé.