NaHCO3 có kết tủa không? Các tính chất vật lý và hoá học của Natri hiđrocacbonat là gì. Mời các bạn cùng với GiaiNgo tìm hiểu ngay trong bài viết này.