Aoxơ còn là một đơn vị được thấy khá nhiều trong các hàng hóa nhập khẩu. Một cốc là bao nhiêu aoxơ có lẽ là câu hỏi mà khá nhiều bạn thắc mắc đặc biệt là trong lĩnh vực làm bánh và pha chế.