Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai mà trở thành đấng cứu độ chúng sinh, bảo vệ trẻ em,… Hiện danh hiệu Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát được xuất hiện khá phổ biến trong các kinh sách nhà Phật.