Top, Bot là một thuật ngữ và cụm từ được sử dụng chủ yếu trong LGBT. Và đây cũng là chủ đề chính của bài viết này.